Phan Phi Anh, PhD

Dược sĩ Phan Phi Anh tham gia IBSG với vai trò Cố Vấn Học Thuật từ năm 2016. Hiện tại, dược sĩ Phi Anh đang làm nghiên cứu sinh ngành Dược Lý Học, Đại Học Loyola Chicago, Illinois, Hoa Kỳ.
Ý Kiến Độc Giả: