VietMD.net Community

Cộng Đồng VietMD kết nối các bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, và các chuyên viên y tế người Việt Nam trên toàn cầu. Các thành viên chia sẻ phong cách sống vui khoẻ, cách học ngành Y, và giúp đỡ lẫn nhau về các đề tài liên quan trong ngành Y.

Sáng Lập Viên: Dr. Huynh Wynn Tran

Địa Chỉ:

Facebook: https://www.facebook.com/groups/vietmd/

Ban Quản Trị:

Administrators: Dr. Huynh Wynn Tran

Giới Thiệu:

Cộng Đồng VietMD kết nối các bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, và các chuyên viên y tế người Việt Nam trên toàn cầu. Các thành viên chia sẻ phong cách sống vui khoẻ, cách học ngành Y, và giúp đỡ lẫn nhau về các đề tài liên quan trong ngành Y.

Thông tin dựa trên truy cập ngày 04.03.2018

Ý Kiến Độc Giả: