Science Issues

Diễn đàn thảo luận các vấn đề liên quan đến nghiên cứu và công bố khoa học.

Sáng Lập Viên: G.S. Nguyễn Văn Tuấn.

Địa Chỉ:

Facebook: https://www.facebook.com/groups/ScienceIssues

Ban Quản Trị: 

Admin: GS Nguyễn Văn Tuấn

Moderator: TS Đinh Quang Huy

Science Issues là một cộng đồng học thuật được thành lập năm 2017 bởi GS Nguyễn Văn Tuấn, Viện Garvan, Australia. Các chủ đề trao đổi trong cộng đồng tập trung vào nghiên cứu khoa học và khoa bảng. Các thành viên tham gia chia sẻ những kiến thức về thống kê, cách làm nghiên cứu, và cách ứng xử trong cộng đồng khoa học.

Thông tin dựa trên truy cập ngày 04.03.2018

Ý Kiến Độc Giả: