Trần Thị Hải Yến

Hải Yến tham gia IBSG với vai trò Phó Giám Đốc Vận Hành từ mùa Đông 2017. Năm 2018, Hải Yến thành lập và quản lý kênh IBSG Podcast. Hiện Hải Yến đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Korea Advanced Institute of Science & Technology - KAIST, Hàn Quốc.
Ý Kiến Độc Giả: