Nguyễn Hiển Anh, PhD

Dr. Hiển Anh tham gia IBSG với vai trò Cố Vấn Học Thuật và giữ vị trí đồng Phó Chủ Tịch IBSG Đối Ngoại từ năm 2016. Hiện tại, Dr. Hiển Anh đang làm Research Assistant Professor tại University of Illinois, Chicago, Hoa Kỳ.
Ý Kiến Độc Giả: