Nguyễn Đình Tuấn

Đình Tuấn tham gia IBSG với vai trò thành viên nội dung từ năm 2016. Từ năm 2017, Đình Tuấn hỗ trợ IBSG Hà Nội trong các hoạt động offline và seminar.

Đình Tuấn hiện đang là nghiên cứu viên tại Viện Vi Sinh Vật và Công Nghệ Sinh Học, Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Đình Tuấn tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành vi sinh vật học tại Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Lĩnh vực nghiên cứu của Đình Tuấn là nuôi trồng vi tảo, nghiên cứu các hợp chất sinh học từ tảo, và phân rã sinh học sử dụng vi sinh vật. Đình Tuấn yêu thích khoa học và mong muốn góp phần lan tỏa kiến thức khoa học không chỉ trong cộng đồng làm khoa học mà còn ra toàn xã hội.

Học Vấn:

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội: Thạc sĩ, Vi Sinh (2014 – 2017)

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội: Cử nhân (2010 – 2014)

Nghề Nghiệp:

Nghiên cứu viên tại Phòng Sinh Học Tảo, Viện Vi Sinh Vật và Công Nghệ Sinh Học (IMBT), Đại Học Quốc Gia Hà Nội (VNUH) (2014 – Hiện tại)

Ý Kiến Độc Giả: