Biên Tập RNA ở Loài Mực – Cần Nhìn Nhận Lại Học Thuyết Trung Tâm

Học thuyết trung tâm (central dogma) là một trụ cột của sinh học phân tử, miêu tả thông tin đi từ DNA sang RNA tới protein. Tuy nhiên, có nhiều ngoại lệ xung quanh học thuyết này. Gần đây, biên tập RNA (RNA editing, hay chỉnh sửa RNA) cho thấy cần có sự bổ sung thêm vào các ngoại lệ của học thuyết trung tâm.

Trong biên tập RNA, DNA được phiên mã thành RNA; sau đó, các sản phẩm phiên mã này (transcripts) sẽ được chỉnh sửa các nucleotide đã mã hóa lại thông tin di truyền. Như vậy, từ 1 DNA, sau biên tập RNA ta sẽ có nhiều RNA khác nhau; mỗi RNA sẽ được dịch mã thành một protein khác nhau.

Bằng cách so sánh trình từ DNA và RNA ở não của loài mực Doryteuthis pealeii, Joshua Rosenthal và cộng sự tại University of Puerto Rico Medical Sciences Campus, San Juan, Puerto Rico đã khám phá ra 57,108 vị trí được tái mã hóa (recoding site). Trong khi đó, người ta chỉ mới biết đến hơn 100 vị trí ở người và 600 vị trí ở ruồi giấm (fruit fly).

Số lượng lớn đến đáng chú ý này ở mực cho thấy, học thuyết trung tâm cần được điều chỉnh lại để bao gồm tiến trình biên tập RNA này vào trong dòng chảy của thông tin.

Hình: loài mực Doryteuthis pealeii

Bài báo:

  1. Alon, Shahar, et al. The majority of transcripts in the squid nervous system are extensively recoded by A-to-I RNA editingElife 4 (2015): e05198.

Xin mời Quý Độc Giả bỏ ra 2-5 phút để làm một khảo sát mức độ hài lòng về bài viết của IBSG tại đây. IBSG chân thành cảm ơn Quý Độc Giả!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*