DNA, RNA, và Bây Giờ Là XNA

XNA (hay Xeno Nucleic Acids) là các cấu trúc di truyền nhân tạo được xem là dạng tương đồng với DNA và RNA. XNA chứa các nucleobase phi tự nhiên, các đường, và các liên kết khác với DNA và RNA. Mặc dù vậy, khả năng xúc tác của XNA vẫn chưa được hiểu rõ.

Philipp Holliger và các cộng sự tại MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, UK đã công bố nghiên cứu của họ về khả năng xúc tác của XNA. Họ gọi các chuỗi XNA là các XNAzyme, được tạo nên bằng cách thây đổi các cấu trúc đường của 4 loại XNA khác nhau, bao gồm: 
ANA: arabino nucleic acids
FANA: 2′-fluoroarabino nucleic acids 
HNA: hexitol nucleic acids 
CeNA: cyclohexene nucleic acids

Nghiên cứu cho thấy XNAzyme có chức năng tương tự enzyme RNA ligase, là enzyme nối 2 chuỗi RNA.Các kết quả khác cũng cho thấy XNAzyme hoàn toàn có thể tham gia vào các quá trình xúc tác sinh học.

Huy Vũ

Đăng lần đầu ngày 27.1.2015

Nguồn Hình: Nature

Bài Báo:

Xeno-nucleic acids: Unnatural biocatalysts

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*