Học bổng Tiến sĩ tại Hàn Quốc – Lĩnh vực Sinh học Phân tử, Tế bào và liên quan

Chúc mừng năm mới các bạn, thông tin đầu năm gửi tới các bạn là học bổng dành cho sinh viên tốt nghiệp trong lĩnh vực Sinh học Phân tử, Sinh học Tế bào, hay các lĩnh vực liên quan, được cấp bởi Giáo sư Chaeyong Jung, Bộ môn Giải phẫu, Trường Y Khoa, Đại học Quốc Gia Chonnam, Gwangju City, South Korea.

Mảng nghiên cứu của Giáo sư: Molecular Cell Biology, Oncology (Ung bướu học), NeuroScience.

Professor Chaeyong Jung, Chonnam National University, is seeking for a highly motivated candidate as a PhD student in his lab. Below are his information:

Prof. Chaeyong Jung.
Chonnam National University, Gwangju City, South Korea.
Medical School, Dept. of Anatomy,
Research Field: Molecular Cell Biology, Oncology, NeuroScience.

More information about principal investigator and research trend could be seen at: https://www.researchgate.net/profile/Chaeyong_Jung2/info 

Requirements:

Graduated in molecular biology, cell biology or related fields.
Fluent in English.
Minimum requirements when applying to Chonnam National University could be found at: http://website.jnu.ac.kr/user/indexSub.action?codyMenuSeq=14594&siteId=international_kr&menuUIType=sub

For those who are interested, please send your CV and any question to Ms. Dai-Trang via email:

daitrangnguyenthi@gmail.com