Trần Thụy Hương Quỳnh

Hương Quỳnh tham gia IBSG từ 2016 với vai trò thành viên nội dung mảng Y Sinh Học.

Sở Thích Khoa Học:

Infertility, Infectious Diseases

Câu Nói Yêu Thích: 

“Stay hungry, stay foolish” – Steve Jobs

Ý Kiến Độc Giả: