Trần Thị Thùy Linh, PhD

Dr. Thùy Linh tham gia IBSG với vai trò Cố Vấn Học Thuật từ năm 2016. Hiện tại, Dr. Thùy Linh đang làm postdoc tại Institut National de la Recherche Agronomique - INRA, Pháp.
Ý Kiến Độc Giả: