Trần Quốc Duy, MD

Bác Sĩ Quốc Duy tham gia IBSG với vai trò thành viên nội dung từ năm 2017. Năm 2018, Bác Sĩ Quốc Duy giữ vai trò Giám Đốc Vận Hành và là thành viên trong Ban Giám Đốc của IBSG.

Học Vấn:

Monash University, Australia: Master student

Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh: Bác sĩ đa khoa (2007 – 2013)

Ý Kiến Độc Giả: