Nhâm Hiền Giang, DMD

Dr. Hiền Giang tham gia IBSG với vai trò Cố Vấn Học Thuật từ năm 2016. Hiện tại, Dr. Hiền Giang đang làm nghiên cứu sinh tại Tokyo Medical and Dental University.

Education:

Tokyo Medical and Dental University: PhD researcher, Connective Tissue Regeneration.

Hanoi Medical University: Doctor of Dental Medicine.

Ý Kiến Độc Giả: