Nguyễn Ngọc Ẩn, PhD

Dr. Ngọc Ẩn tham gia IBSG với vai trò Cố Vấn Học Thuật từ năm 2016.
Ý Kiến Độc Giả: