Ngô Đại Phú

Đại Phú tham gia IBSG với vai trò quản lý dự án từ năm 2016 và là một trong những thành viên cốt lõi của Nhóm trong giai đoạn mới hình thành.

Học Vấn:

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP Hồ Chí Minh: Học viên cao học (2017 – Hiện tại).

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP Hồ Chí Minh: Cử nhân sinh học, chuyên ngành Di Truyền

Ý Kiến Độc Giả: