Khoa Nguyễn, MS

Khoa Nguyễn tham gia IBSG với vai trò Cố Vấn Chiến Lược và Phó Giám Đốc Công Nghệ từ năm 2017. Hiện Khoa đang làm việc tại Google, California.
Ý Kiến Độc Giả: