Đào Bảo Trâm

Bảo Trâm tham gia IBSG từ năm 2017 với vai trò Cố Vấn Chiến Lược, hỗ trợ ban lãnh đạo bộ phận tạp chí IBSG Convergence Review.

Học Vấn:

Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh: Dược sỹ (2007 – 2012).

Ecole de Management de Strasbourg: Học viên cao học, ngành Operational & Strategic Marketing (2015 – Hiện tại).

Ý Kiến Độc Giả: