Ba suất học bổng PhD tại University of Warwick nước Anh

  • Chi tiết bài viết
  • Bài viết liên quan

University of Warwick, Anh Quốc, đang tìm kiếm ba (3) sinh viên PhD để thực hiện các dự án tại School of Life Sciences. Thông tin về các dự án như sau:

1. Chloroplast immunity and intracellular communication in plant-microbe interactions

Principal Supervisor: Professor Murray Grant, School of Life Science

Co-supervisor: Professor Lorenzo Frigerio

2. Electrochemistry – a shocking approach to enhanced global food security?

Principal Supervisor: Professor Murray Grant, School of Life Sciences

Co-supervisor: Professor Pat Unwin, Department of Chemistry

3. Investigating novel regulation mechanisms of plant disease resistance proteins

Principal Supervisor: Professor Murray Grant, School of Life Sciences

Co-supervisors: Dr Alex Jones

Độc giả liên hệ trực tiếp G.S. Murray Grant tại địa chỉ sau:

Murray Grant

Elizabeth Creak Chair in Food Security,

School of Life Sciences, Gibbet Hill,

University of Warwick, Coventry, CV4 7AL, UK

Email: M.Grant@warwick.ac.uk

++44(0)24 7657 5136

Nguồn: Dr. Nguyễn Tấn Trung

Nguồn hình: OneClass

Ý Kiến Độc Giả:

Nhóm nghiên cứu: